Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1. Ondernemer: ​de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.

1.2. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van de ondernemer.

1.3. Diensten: De webhosting, webdesign en aanverwante diensten aangeboden door de ondernemer, inclusief maar niet beperkt tot de opslag van websitegegevens, domeinregistratie, en ontwikkeling van webdesign.


2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Jorrit Ferket, met als handelsnaam Jorrit Ferket 
Leeuwkenshof 25, 3370 Boutersem

Telefoonnummer: +32 495 64 81 78
E-mailadres: contact@jorritferket.be 
BTW-identificatienummer: BE 0787.484.701


3. TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


4. HET AANBOD
4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 - de prijs inclusief belastingen;
 - de eventuele kosten van aflevering;
 - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


5. DE OVEREENKOMST
5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 - het adres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 - de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 - de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 - de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 - de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


6. OVEREENKOMST EN OPZEGGING

6.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondernemer de opdracht schriftelijk bevestigt of een begin maakt met de uitvoering van de diensten.

6.2. De klant kan de overeenkomst opzeggen volgens de voorwaarden beschreven in de specifieke productovereenkomst, met inachtneming van de opzegtermijn en eventuele kosten.


7. TARIEVEN EN BETALING
7.1. De tarieven voor de diensten worden vastgesteld volgens de prijslijst van de ondernemer, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd om de dienstverlening op te schorten.

7.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

7.4. De ondernemer vermeldt de prijs in euro. De prijs vermeld omvat enkel het product. Overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, zijn niet inbegrepen en worden eventueel toegevoegd en aan de klant meegedeeld voor de definitieve overeenkomst wordt gesloten.

7.5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de prijzen voor de aangeboden producten en diensten te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. Reeds afgesloten overeenkomsten kunnen na het afsluiten en het leveren van de producten of diensten echter niet eenzijdig gewijzigd worden door de ondernemer.

7.6. Prijsverhogingen voor eventuele lopende contracten vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


8. BETALING
8.1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het afsluiten van de overeenkomst of ten laatste voorafgaand aan de bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 

8.2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 


9. CONFORMITEIT EN GARANTIE
9.1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


10. LEVERING EN UITVOERING
10.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.

7.3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


11. INTELLECTUELE EIGENDOM
11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de ondernemer geleverde diensten blijven eigendom van de ondernemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen totdat het totaal verschuldigde bedrag aan de ondernemer voldaan is door de klant. 

11.2. De klant verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de door de ondernemer geleverde diensten.


12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.


13. KLACHTENREGELING
13.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

13.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De klant kan hierbij beroep doen op de consumentenombudsdienst. De klant beschikt over de mogelijkheid om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen via de Federale Overheidsdienst Economie.

13.5. De klant kan ten allen tijde online een klacht indienen bij de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/odr/


14. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING
6.1. De ondernemer zal persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Een privacybeleid is beschikbaar op de website van de ondernemer.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

15.2. Geschillen tussen de ondernemer en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Leuven.


16. SLOTBEPALINGEN
16.1. Deze algemene voorwaarden kunnen door de ondernemer worden gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na schriftelijke mededeling aan de klant.

16.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

16.3. Door gebruik te maken van de diensten door de ondernemer, verklaart de klant zich automatisch akkoord met de inhoud en de voorwaarden van deze overeenkomst.
Opgesteld op 22 januari 2024, laatst bijgewerkt op 22 januari 2024